Ajutor de minimis pentru perioada iulie – decembrie 2014

Ordinul nr. 685/2014 privind instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, în perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, a intrat în vigoare la data de 2 iulie 2014 si a fost publicat in M.Of. nr. 490 din 02.07.2014.

Prin acesta, se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile cuprinse in programul amintit, administrat de Ministerul Economiei, privind participarea operatorilor economici sub pavilion naţional la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice şi evenimente promoţionale în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse, inclusiv pentru obiective complexe, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014. Departamentul de comerţ exterior şi relaţii internaţionale, Direcţia generală investiţii, achiziţii publice, servicii interne şi concesiuni şi Direcţia buget, financiar contabilitate, sunt departamenetele din cadrul Ministerului Economiei, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Implementarea schemei este necesară pentru susţinerea acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe de interes.

Declaratia pe propia raspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis este parte integranta din Cererea de inscriere – Declaratia pe propia raspundere privind indeplinirea conditiilor de participare la actiunile din Programul de promovare a exportului.

Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Obiectivele schemei sunt: promovarea exportului, îmbunătăţirea structurii exportului, îmbunătăţirea accesului produselor şi serviciilor româneşti pe pieţele externe. Schema se aplică ajutoarelor pentru promovarea exportului din toate domeniile, cu excepţia:

a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 17 din 21 ianuarie 2000;
b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
– atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
– atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
f) ajutoarelor acordate universităţilor şi organizaţiilor de cercetare pentru activităţile de bază, care nu fac obiectul normelor în materie de ajutoare de stat, şi anume:
-activităţile educaţionale în vederea creşterii numărului resurselor umane şi a îmbunătăţirii competenţelor acestora;
– desfăşurarea de activităţi independente de cercetare şi dezvoltare în vederea dobândirii unor cunoştinţe vaste şi a unei mai bune înţelegeri, inclusiv activităţi de cercetare şi dezvoltare în colaborare; precum şi
– diseminarea rezultatelor cercetării.

Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată şi îşi desfăşoară activitatea în România, au în obiectul de activitate operaţiuni de export, iar nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea si  îndeplinesc, cumulativ si alte conditii, astfel:
•     produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată şi îndeplinesc condiţiile de comercializare şi de promovare pe pieţele externe;
•     în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, grupul de întreprinderi din care face parte operatorul, aşa cum este definit prin termenul de “întreprindere unică” la art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, nu a beneficiat de ajutoare de minimis din sursele statului, ale autorităţilor locale sau din surse comunitare, care, cumulat cu valoarea finanţării solicitate, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, dacă operatorul economic efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
•     nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
•     la data depunerii cererii de înscriere pentru participare la târgul internaţional nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale;
•     nu sunt consideraţi a fi firme în dificultate;
•     nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
•     au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare;
•     numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an;
•     pot face dovada că au depus, în prealabil, garanţia de participare în valoare de 2.000 lei;
•     sunt respectate de către solicitant prevederile normelor privind principalele activităţiaacţiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanţi la Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul de stat, elaborate de Ministerul Economiei, în cazul prezenţei acestuia la astfel de acţiuni anterioare.

Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 700. Prezentul ajutor de minimis se va cumula cu alte ajutoare de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.  Selecţia şi evaluarea târgurilor şi expoziţiilor internaţionale se va efectua de către Ministerul Economiei în conformitate cu următoarele criterii:
a) asigurarea expansiunii şi diversificării exportului, atât în profil geografic, cât şi sectorial;
b) promovarea de produse sau servicii noi sau existente cu valoare adăugată ridicată;
c) importanţa târgurilor respective pe plan internaţional;
d) rezultatele obţinute în urma participării operatorilor economici la ediţiile anterioare ale târgurilor respective.
Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în granturi care vor acoperi:
a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
b) 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcţionarea pavilionului naţional în perioada de desfăşurare a manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurnă şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile din cadrul Ministerului Economiei, inclusiv pentru un reprezentant din partea structurii asociative care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin caietul de sarcini al acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la manifestările expoziţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale internaţionale, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziţionale internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite. Prezenta schemă se va aplica în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2014.

Revista de Achiziţii Publice

About the Author

Leave A Response

You must be logged in to post a comment.